Saturday, April 2, 2011

Papyrus 01 (Le Silence Des Dieux)


Collection

(Le Silence Des Dieux)

Papyrus 01

Papyrus 02 (Le Silence Des Dieux)


Papyrus 02Papyrus 03 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 03

Papyrus 04 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 04Papyrus 05 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 05Papyrus 06 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 06

Papyrus 07 (Le Silence Des Dieux)

Papyrus 07
Papyrus 08 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 08

Papyrus 09 (Le Silence Des Dieux)Papyrus 09Papyrus 10 (Le Silence Des Dieux)

Papyrus 10
Papyrus 11 (Le Silence Des Dieux)


Papyrus 11
Papyrus 12 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 12

Papyrus 13 (Le Silence Des Dieux)

Papyrus 13Thường Quán . Xem Papyrus.(thơ)Thường QuánPapyrus vidéo
Xem PapyrusĐất thổ
cha cho con về đá tảng
da thuộc trạm cồng ma vang

vân gân khô phơi ga
cốt hình gam gỗ
nắng duyềnh lũng du lạc
cảnh thổ gió cát 
mưa sao tinh sẽ đánh xóa
thiết trí mắt tiếp cận tứ chiếng bộ tộc
tám kỷ sau reo gien
người sống lại
đêm quá nửa đèn diệu vang vàng
dưới mái trú
tìm được hình thù mẹ sừng
đâm rú
vòng xoán
cổ vú
gan bàn chân di lưu
tối tăm mép mé mời rủ
tay muốn phá kính chạm sờ
                                                          Thường Quán 
                                                         14/5/2000

                                                            Tặng Phan NguyênPapyrus 14 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 14

Papyrus 15 (Le Silence Des Dieux)

Papyrus 15


Papyrus 16 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 16
Papyrus 17 (Le Silence Des Dieux)
Papyrus 17

Papyrus 18 (Le Silence Des Dieux)

Papyrus 18