Friday, April 1, 2011

Phóng bút của Nhà văn, Họa sĩ Khánh Trường
(Chủ biên tạp chí Hợp Lưu)*
Fractus 2000