Saturday, April 2, 2011

Phan nguyên và trăng Đà Lạt 
Đinh Cường  1989