Saturday, April 2, 2011

Thường Quán . Xem Papyrus.(thơ)Thường QuánPapyrus vidéo
Xem PapyrusĐất thổ
cha cho con về đá tảng
da thuộc trạm cồng ma vang

vân gân khô phơi ga
cốt hình gam gỗ
nắng duyềnh lũng du lạc
cảnh thổ gió cát 
mưa sao tinh sẽ đánh xóa
thiết trí mắt tiếp cận tứ chiếng bộ tộc
tám kỷ sau reo gien
người sống lại
đêm quá nửa đèn diệu vang vàng
dưới mái trú
tìm được hình thù mẹ sừng
đâm rú
vòng xoán
cổ vú
gan bàn chân di lưu
tối tăm mép mé mời rủ
tay muốn phá kính chạm sờ
                                                          Thường Quán 
                                                         14/5/2000

                                                            Tặng Phan Nguyên