Sunday, April 3, 2011

Phan Nguyên vu par Trinh Công Sơn


Phan Nguyên vu par Trinh Công Sơn
(Saigon 1989)