Sunday, April 3, 2011

Thủ bút nhà thơ Trân Sa: Tôi già như vũ trụ...

Thủ bút nhà thơ Trân Sa
Đêm tuyết, Paris, 14/12/1995
Phòng tranh  Phan Nguyên
4S Riverside Garden, Thủ Đức