Sunday, April 3, 2011

Nam Dao: Đổ sắc vào không*Đổ sắc vào không
                            màu vào sâu,
                                                    lên cao.

 Hẫng bước tình ven cuộc

                gió loãng cơn
                                         chiều chưa mưa
                                                                trói buộc

bước chân về
                  trắng đọng
                                     sáu vì sao
                                          Tặng Phan Nguyên & Anh
                                                                       03/97